วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552


สมัครเรียน โรงเรียนช่างฝีมือทหารโรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับนักเรียนช่างปี 52

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นสถานศึกษาสังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เปิดหลักสูตรการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ1.นชท. ภาคปรกติ (ปวช.) เป็นนักเรียนอยู่ประจำ เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องเข้ารับราชการทหาร เปิดสอน 6 สาขาวิชาชีพช่าง

2.นชท.ภาคสมทบ (ปวช.) เป็นนักเรียนไป-กลับ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะไม่มีข้อผูกพันกับทางราชการ เปิดสอน 6 สาขาวิชาชีพช่าง

3.นชท.ภาคสมทบ (ปวส.) เป็นนักเรียนไป-กลับ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะไม่มีข้อผูกพันกับทางราชการ

สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับ ปวช.

1.วิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (ชบ.) [Maintenance Trade] [MT] ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนแบบซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล แบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น งานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในโรงงาน งานตรวจสอบและปรับเปลี่ยนชิ้นส่วน
ของเครื่องจักรกล งานติดตั้งเครื่องจักรกล ระบบปั๊มและท่อ ระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ประกอบและติดตั้งทดสอบสมรรถนะของเครื่องจักรกล รวมทั้งสร้างชิ้นส่วนตามแบบที่กำหนด


2.วิชาชีพช่างเครื่องมือกล (ชก.) [Mechanic Trade] [MN] ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเครื่องมือกลทุกชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น งานกลึงขึ้นรูป งานกลึงเกลียว งานกลึงโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ งานกลึงด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ งานกัด งานไส งานเจียระไน งานเจาะ งานคว้าน งานอบชุบ งานวัดละเอียด งานเครื่องมือกลในการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล งานแม่แบบสำหรับงานผลิตต่าง ๆ ตามแบบที่กำหนด รวมทั้งงานวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่อง และการชำรุดเสียหายของเครื่องจักรกล


3.วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ (ชล.) [Welding Trade] [WD] ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ งานเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส งานเชื่อมประสาน งานเชื่อมโลหะต่าง ๆ ด้วยเครื่องเชื่อมชนิดอัตโนมัติ งานเชื่อมมิก งานเชื่อมพลาสติก งานโลหะแผ่น งานระบบท่อภาย
ในอาคาร งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ งานเชื่อมท่อแรงดัน งานผลิตโครงสร้างเหล็ก งานประกอบผลิตภัณฑ์ด้วยโลหะประเภทต่าง ๆ งานตรวจสอบแนวเชื่อม งานทดสอบแนวเชื่อม งานบัดกรีแข็ง งานอบชุบโลหะ งานโครงสร้าง
อะลูมิเนียม รวมทั้งงานเชื่อมและตัดใต้น้ำ


4.วิชาชีพช่างยานยนต์ (ชย.) [Auto Mechanic Trade] [AM] ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล ระบบส่งกำลังรถยนต์ เครื่องล่างรถยนต์ ไฟฟ้ารถยนต์ ระบบปรับอากาศในรถยนต์ งานเครื่องยนต์เล็ก
งานจักรยานยนต์ งานเคาะตัวถังและงานสีรถยนต์ งานกู้ซ่อม การขับขี่ยานยนต์ และการบำรุงรักษารถยนต์ตามคู่มือ


5.วิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง (ชฟ.) [Electric Power Trade] [EP] ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานช่างไฟฟ้ากำลัง งานไฟฟ้าภายในอาคาร งานไฟฟ้าภายนอกอาคาร ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตรวจซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้า งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและสำนักงาน เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงงาน ซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า งานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ


6.วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.) [Electronic Trade] [EN] ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจซ่อม ปรับแต่ง ติดตั้ง ตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ งานสื่อสารโทรคมนาคม งานระบบภาพ ระบบเสียง งานโทรทัศน์วงจรปิด งานโทรทัศน์สี-ขาวดำ
งานระบบวิดีทัศน์ งานคอมพิวเตอร์ งานแบบติดตั้งและทดสอบงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมคุณสมบัติของผู้สมัคร (ปวช.) ภาคปรกติ

1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00)

2.เป็นชายโสด อายุ 15-18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา

3.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด บิดา มารดา เป็นสัญชาติไทยสิทธิ์และเงื่อนไขระหว่างเรียน

1.ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 87 บาท

2.วัสดุฝึกทางโรงเรียนจัดหาให้

3.มีประกันชีวิต

4.เป็นนักเรียนอยู่ประจำ (ทางโรงเรียนมีหอพักให้)เมื่อสำเร็จการศึกษา

1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2.ทางราชการจะบรรจุเข้ารับราชการทหารในหน่วยราชการ สังกัดกระทรวงกลาโหม

3.ได้รับเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมประมาณ 8,200 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร (ปวช.) ภาคสมทบ

1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

2.เป็นชายโสด/หญิงโสด อายุไม่เกิน 22 ปี

3.มีสัญชาติไทย

4.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.ไม่เคยถูกไล่ออกหรือให้ออกจากสถานศึกษาอื่น

6.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก หรือความผิดอันกระทำโดยประมาทสิทธิ์ที่จะได้รับ

1.มีเรียนและฝึกวิชาทหาร (รด.)

2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เมื่อสำเร็จการศึกษา และสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถาบันอื่นได้

3.สำเร็จการศึกษาแล้วไม่ได้รับการบรรจุเป็นราชการทหารสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับ ปวส.

1.วิชาช่างเทคนิคยานยนต์

2.วิชาช่างอุตสาหกรรมการผลิต

3.วิชาช่างเครื่องกลไฟฟ้า

4.วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมคุณสมบัติของผู้สมัคร (ปวส.)

1.สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชีพ หรือเทียบเท่าตามความต้องการของแต่ละสาขาวิชาช่างกำหนด ดังนี้

1.1 สาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ -สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล สาขาวิชาชีพช่างยานยนต์ สาขาวิชาชีพช่างเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีพช่างเครื่อง
กลเกษตร

1.2 สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมการผลิต -สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกล
โรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล สาขาวิชาชีพช่างเครื่องมือกล สาขาวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาชีพช่างยานยนต์ สาขาวิชาชีพช่างเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีพช่างเครื่องกลเกษตร สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาชีพช่างท่อและโลหะแผ่น สาขาวิชาชีพช่างเชื่อมประสาน

1.3 สาขาวิชาช่างเครื่องกลไฟฟ้า -สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง

1.4 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม -สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาชีพช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้า 2.มีความประพฤติเรียบร้อย 3.มีร่างกายแข็งแรง และเหมาะสมในการเรียนวิชาช่างนั้น ๆ 4.ถ้าหากเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง (ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครได้)

กำหนดการรับสมัคร 1.จำหน่ายระเบียบการ ประมาณวันที่ 15 ธันวาคม 2551-10 กุมภาพันธ์ 2552 ที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 2.รับสมัครทางไปรษณีย์ ประมาณวันที่ 17 ธันวาคม 2551-22 มกราคม 2552 3.สมัครด้วยตนเอง ประมาณวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2552
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ซ.พหลโยธิน 30 (อาลาดิน) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2511-0117, 0-2930-3480 ในเวลาราชการ3 ความคิดเห็น: